Notificacions electròniques e-NOTUM

e-tauler

La notificació electrònica és una comunicació formal, personal i, com el mateix nom indica, per mitjans electrònics, que es fa a una persona del contingut d’un acte administratiu que afecta els seus drets i interessos. La notificació electrònica substitueix a les notificacions per correu postal.

Cada vegada que es posa a disposició una notificació electrònica s'envia un avís en forma de correu electrònic i/o de missatge SMS, només amb efectes informatius. En la majoria de notificacions, transcorreguts 10 dies naturals des de la posada a la disposició sense haver accedit a la mateixa, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i assortiran els efectes previstos en els articles 41.5 i 43.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, donant-se per notificat l'acte amb caràcter general.

L'e-NOTUM és una bústia on es recullen les notificacions electròniques posades a disposició, amb d’idCAT Mòbil o d’un certificat digital com l’IdCAT. També s'hi pot accedir des de la carpeta ciutadana.

OBRIR LA BÚSTIA DE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES DE L'AJUNTAMENT DE L'ESTANY EN UNA FINESTRA NOVA 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-02-2024 13:11